Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Uždaviniai Funkcijos
 

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

                 Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su bendrojo naudojimo objektų, taip pat įstatymų nustatyta tvarka daugiabučiam namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir kitokiu tvarkymu.

                1. Įgyvendindamas savo pagrindinį uždavinį, administratorius vykdo šias funkcijas:

                1.1. Tvarko patalpų savininkų ir kitų šiose patalpose gyvenančių asmenų apskaitą, namo, jam priskirto žemės sklypo techninę ir kitą dokumentaciją.

               1.2. Sudaro bendrojo naudojimo objektų aprašą, prireikus jį papildo arba keičia, nurodydamas:

                1. 2.1. su bendrojo naudojimo objektais susijusias patalpų savininkų teises ir pareigas;

                1.2.2. bendrojo naudojimo objektų techninę būklę;

                1.2.3. bendrojo naudojimo objektų, kurie negali būti atidalyti iš bendrosios nuosavybės, rūšis, paskirtį ir individualius požymius;

                1.2.4. bendrojo naudojimo objektų, kurie gali būti atidalyti iš bendrosios nuosavybės, rūšis, paskirtį ir individualius požymius.

                1.3. Viešai skelbia patalpų savininkams namo skelbimų lentoje bendrojo naudojimo objektų aprašą ir pateikia jį kitiems jam žinomiems, su administruojamu turtu susijusiems suinteresuotiems asmenims. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę ginčyti bendrojo naudojimo objektų aprašą ir reikalauti iš naujo atlikti turto inventorizaciją, už kurios išlaidas turi sumokėti pats.

                1.4. Tvarko statinio techninį pasą, t. y. namų valdos techninės apskaitos bylą, kurioje turi būti nurodytos pagrindinės pastato techninės charakteristikos, įvertinti pagrindiniai pokyčiai jo eksploatavimo metu ar po rekonstrukcijos.

                1.5. Vadovaudamasis statinių priežiūros reglamentais, atlieka bendrojo naudojimo objektų periodines, sezonines, neeilines ir specialiąsias apžiūras, nuolatinius stebėjimus, daro įrašus statinio techninio eksploatavimo žurnale(RSN 148-92) arba įformina jas atitinkamais aktais.

                1.6. Rengia bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ar kitokio tvarkymo metinius bei ilgalaikius darbų ir lėšų poreikio planus, imasi būtinų priemonių  privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams įgyvendinti, viešai skelbia juos patalpų savininkams.

                1.7. Organizuoja (šaukia) namo patalpų savininkų susirinkimus arba balsavimą raštu dėl  namo atnaujinimui būtinų  reguliariųjų kaupiamųjų atskaitymų įmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos nustatymo.Vykdo šių lėšų  apskaitą atskirai kiekvienam namui ir laiko šias lėšas kaupiamojoje sąskaitoje.

                1.8. Vadovaudamasis paslaugų kainos ir kokybės kriterijais, skelbia bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto, rekonstravimo ir kitokio tvarkymo paslaugų pirkimo konkursus arba organizuoja apklausas, sudaro sutartis su konkursą laimėjusiomis įmonėmis, kontroliuoja šių sutarčių vykdymą;

                1.9. Sudaro bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašą, kuriame nurodoma darbų apimtis atskiriems namams arba namų grupėms, ir teikia tvirtinti savivaldybės administracijai.

                1.10. Vykdo, organizuoja šių objektų nuolatinės techninės priežiūros darbus, avarijų lokalizavimą ir likvidavimą.

                1.11. Pagal šių nuostatų 10 punkte nurodytas išlaidas apskaičiuoja mėnesines ir kitas įmokas patalpų savininkams, vykdo šių įmokų  mokėjimo kontrolę.

                1.12. Dalyvauja viešai aptariant bendrojo naudojimo objektų rekonstravimo projektus ir pasiūlymus keisti patalpų paskirtį (toliau – viešas aptarimas), registruoja ir saugo (ne trumpiau kaip 3 metus) viešų aptarimų protokolus. Atsižvelgdamas į viešo aptarimo išvadas, derina patalpų paskirties keitimo ir namo ar jo dalies rekonstrukcijos projektus, dalyvauja šių patalpų ar objektų priėmimo naudoti komisijose.

                1.13. Pagal patalpų savininkų (ne mažiau kaip ¼ patalpų savininkų) rašytinį prašymą šaukia patalpų savininkų susirinkimus arba organizuoja patalpų savininkų apklausą (balsavimą raštu) ir teikia organizacinę paramą įgyvendinant priimtus patalpų savininkų sprendimus.