Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

        Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (buvo E klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 182,00 kWh/m2 per metus, iki 51,93 kWh/m2 per metus.

 

 Susirinkimo protokolas.

 

Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas.

 

  Investicijų plane numatytų statybos rangos  ir projektavimo darbų kaina 609.267,57 Eur, nupirkta už  346.409,45 Eur, tai 43,14 % mažiau  nei planuota.

 

RANGOVAS: UAB "VILNIAUS BETONO DEMONTAVIMO TECHNIKA“

 Darbų pradžia: 2017.06.27                 Darbų pabaiga: 2018.08.27

 Statybos darbų vadovas: Laimutis Šlepikas, mob. +370 652 62799
 Projekto vadovas: Ignas Baltutis, mob. +370 655 61176

 Statybos techninė priežiūra vykdo: 

 Techninis prižiūrėtojas paskirtas: , mob.

 

Aukštaičių g. 32, Ignalina

 Butų skaičius 40 vnt

 Namo naudingasis plotas 2.260,01m2

1.      NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

 1.    Projektavimo darbai

 1.1. Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą

 1.2. Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas

 1.3. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinės)

 1.4. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio)

 1.5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimas pagal vieną projektą

 1.6. Butų langų ir balkonų durų keitimas

 1.7. Šildymo sistemos subalansavimas ir uždaromosios armatūros keitimams stovams

 1.7.1 Šildymo sistemos magistralių vamzdynų rūsyje  izoliavimas ir termostatinių ventilių prie radiatorių įrengimas

 1.8. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas

 1.9. Karšto vandens sistemos magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliavimas

2.      KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

 2.1.  Nuotekų (buitinių) sistemos keitimas

 2.2. Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas

 2.3. Elektros instaliacijos keitimas