Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

        Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo B klasę (buvo E klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 164,87 kWh/m2 per metus, iki 49,47 kWh/m2 per metus.

 

Susirinkimo protokolas.

 

Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas.

 

Investicijų plane numatytų statybos rangos  ir projektavimo darbų kaina 416.779,12 Eur, nupirkta už  240.759,75 Eur, tai 42,23 % mažiau  nei planuota.

 

RANGOVAS: UAB "PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“

 Darbų pradžia: 2017.07.05                Darbų pabaiga: 2018.09.05

 Statybos darbų vadovas: Andrius Grinciūnas +370 682 38213

 Specialiųjų statybos darbų vadovas: , mob.

 Statybos techninė priežiūra vykdo: 

 Techninis prižiūrėtojas paskirtas: Alvydas Tyla, mob. +370 605 12460

 

  Aukštaičių g. 44, Ignalina

 

 Butų skaičius 30 vnt.

  Namo naudingasis plotas 1.551,59 m2

 

1.      NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

  1.    Projektavimo darbai

  1.1. Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą

  1.2. Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas

  1.3. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinės)

  1.4. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio)

  1.5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimas pagal vieną projektą

  1.6. Butų langų ir balkonų durų keitimas

  1.7. Šildymo sistemos subalansavimas ir uždaromosios armatūros keitimams stovams

  1.7.1 Šildymo sistemos magistralių vamzdynų rūsyje pakeitimas, izoliavimas ir termostatinių ventilių prie radiatorių įrengimas

  1.8. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas

  1.9. Karšto vandens sistemos magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliavimas

2.      KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

  2.1. Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas

  2.2. Elektros instaliacijos keitimas