Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
eisinė informacija
 

TEISĖS AKTAI, KURIAIS REIKĖTŲ VADOVAUTIS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAMS

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija

2.   Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žinios,2000,Nr.74-2262)

3.   Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žinios, 2002, Nr.64-2569)

4. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas Nr.I-798(Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639, 2001, Nr. 91-3187, 2004, Nr. 25-758).

5. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Nr.I-1240(Žin., 1996, Nr. 32-788; 2000, Nr. 84-2533; 2001, Nr. 101-3597).

6.  Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymas Nr.X-1329 (Žinios, 2003, Nr.51-2254).

7. Lietuvos Respublikos socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas Nr.IX-1675 (Žinios, 2003, Nr.73-3352), įstatymas  Nr.X-144 (Žinios 2006, Nr.130-4889).

8. Daugiabučio namo savininkų bendrijos pavyzdiniai įstatai ( Aplinkos ministro 2012-06-28 įsak. Nr.553).

9. STR 1.12.05:2002 “Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka” (Žinios, 2002, Nr.81-3504).

10. STR 01.12.07:2004 “Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas (Žinios,2004, Nr.98-3658).

11.  STR 1.01.08:2002 “Statinio statybos rūšys” (Žinios, 2002, Nr.119-5372).

12.  STR 1.07.01:2002 “Statybos leidimas” (Žinios, 2002, Nr.55-2203).

13. IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA (2000-06-29) Nr.38, Dėl Gyvūnų laikymo Ignalinos rajone taisyklių patvirtinimo

14. Dėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo. Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimas 2015-04-15, Nr. 390.

15. Skolų išieškojimo tvarka.

16. Nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono taisyklės.

17. Atmintinė apie teikiamą pirminę teisinę pagalbą Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje.