Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

SKELBIMAS

        UAB Ignalinos butų ūkis skelbia  automobilių pardavimo viešąjį  aukcioną. Parduodami  automobiliai: Renault Megane valstybinis Nr. ZUP-549  pradinė kaina 700,00 Eur (septyni šimtai eurų) ir VW PASSAT  valstybinis Nr. GZL-022 pradinė kaina 1400,00  Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai  eurų). 

        Viešas aukcionas vyks 2020 m.  rugsėjo 23 d. 10.00 val. UAB Ignalinos butų ūkio patalpose, administravimo specialistės kabinete, II aukšte adresu: Turistų g. 9, Ignalina. Parduodamus automobilius galima apžiūrėti iki rugsėjo 21  d. įmonės darbo laiku.

        Paraiškos dėl dalyvavimo aukcione priimamos iki 2020 m. rugsėjo 22  d. 16.00 val. UAB Ignalinos butų ūkyje, sekretorės kabinete.

        Aukcionas vykdomas  vadovaujantis UAB Ignalinos butų ūkio direktoriaus  2020 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-30 patvirtintu „Transporto priemonių pardavimo viešojo aukciono tvarkos aprašu“. Tvarkos aprašas paskelbtas  bendrovės interneto svetainėje: www.ignalinosbutuukis.lt .     Daugiau     informacijos    tel. ( 8 386) 52793,    mob. tel. 8 686 85982,   el. p. butu.ukis@erdves.lt

 

1. TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARDAVIMO VIEŠOJO AUKCIONO TVARKOS APRAŠAS

 

 

SKELBIMAS

          

            Siekdami gerinti sąskaitų už suteiktas komunalines paslaugas pateikimo kokybę  ir saugoti gamtą, kviečiame  gyventojus pasirinkti sąskaitų gavimą  elektroniniu būdu. Teikiant prašymą nurodykite buto, už kurį mokate mokesčius,  adresą, mokėtojo kodą ir elektroninio pašto, į kurį bus siunčiama sąskaita, adresą. Prašymą teikti elektroniniu paštu  butu.ukis@erdves.lt arba tel.( 8 386) 53077, (8 386) 52171.

    

 

 

 

 

DAUGIABUČIO NAMO BUTŲ SAVININKŲ DĖMESIUI

 

2017-07-10

 

            Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr.  1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (aktuali teisės akto redakcija), VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai teikiant prašymus dėl projekto administravimo išlaidų apmokėjimo ir teikiant prašymus apmokėti projekto ar jo dalies parengimo išlaidas (investicijų planas, statinio projektas ir t.t.), Projektų administratorius (UAB Ignalinos butų ūkis) turi pateikti pažymas, kuriose būtų nurodyta, kad socialiai remtini asmenys, nurodytu daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo laikotarpiu turi/turėjo teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.Tuo atveju bus teikiama 100 procentų valstybės parama projekto įgyvendinimo administravimo vykdymo išlaidoms apmokėti ir 100 procentų valstybės parama projektui ar jo daliai parengti.

             Todėl prašome butų savininkų, kreiptis į socialinės paramos skyrių (Ignalinos miesto seniūniją) dėl šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensavimo. Kompensacija turi būti skaičiuojama už mėnesį nuo 2017-06-01.

             Asmenims, kurie kreipėsi dėl šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensavimo ir turi galiojančią kompensaciją, pakartotinai kreiptis nereikia.

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJA DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ

BUTŲ SAVININKAMS

 

        Siekiant įgyvendinti Direktyvos 2012/27/ES reikalavimus, LR Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo projekte numatyta komunalinių paslaugų tiekėjų prievolė informuoti vartotojus apie vartotojų organizacijų vykdomas energijos efektyvumo programas t.y. šviesti vartotojus energijos efektyvumo klausimais.

        Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, bendradarbiaudama su Energetikos ministerija, Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, Valstybine energetikos inspekcija, Vilniaus miesto savivaldybe, VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra, Vilniaus miesto savivaldybe ir AB “Energijos skirstymo operatorius” parengė 3 informacines vaizdo atmintines elektros ir šilumos energijos vartotojams bei daugiabučių namų gyventojams, kuriose aiškiai ir suprantamai pateikiama informacija vartotojui įvairiais elektros ir šilumos energijos, daugiabučių administravimo ir kitais aktualiais klausimais.

        Šią informaciją teiksime ataskaitoje LR Teisingumo ministerijai, taip pat papildomai paviešinsime svetainėje www.vartotojuteises.lt.

Nuorodos į vaizdo atmintines:

1.     Atmintinė elektros energijos vartotojams

https://www.youtube.com/watch?v=Cc12DxyOPMk

2.   Atmintinė šilumos energijos vartotojams

https://www.youtube.com/watch?v=VeK4b3ugfNA

3.   Atmintinė daugiabučių namų gyventojams

https://www.youtube.com/watch?v=SFVtFlxWmm0

 

 

        1. Susirinkimų grafikas gyvenamųjų daugiabučių namų pagal Ignalinos "Enervizijos 2" programa

        2. Pranešimas apie susirinkimą

        3. Informacija butų ir kitų patalpų savininkams 

        4. Pavyzdinė butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolo forma

        5. Vardinio balsavimo biuletenio forma

 

 

 

 

1. ŠILUMOS SUVARTOJIMAS RENOVUOTUOSE NAMUOSE PER 2015 METUS

2. ŠILUMOS SUVARTOJIMAS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE IGNALINOS, DŪKŠTO MIESTUOSE IR VIDIŠKIŲ KAIME

PER 2015 METUS

 

 


UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
IGNALINOS BUTŲ ŪKIO VALDYBA
 

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS IGNALINOS BUTŲ ŪKIO SKOLŲ IŠIEŠKOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO 

2004 m. gegužės 6 d. Nr. V3 – 6

Ignalina

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu (Žin., 2002, Nr. 36-1340), Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarka (Žin., 2002, Nr. 48-1857), Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais (Žin., 2002, Nr. 54-2123), sutartimis, sudarytomis su gyventojais dėl nuomos, eksploatavimo, administravimo ir komunalinių paslaugų apmokėjimo ir vykdydama Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 2 d. sprendimą Nr. T – 224 Dėl skolų už gyvenamųjų patalpų nuomą bei teikiamas komunalines paslaugas išieškojimo savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, uždarosios akcinės bendrovės Ignalinos butų ūkio valdyba n u s p r e n d ž i a:

1.Patvirtinti  uždarosios  akcinės  bendrovės  Ignalinos  butų  ūkio  skoų išieškojimo tvarką nauja  redakcija (pridedama).

2. Uždarosios akcinės bendrovės Ignalinos butų ūkio valdybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 7 patvirtintą skolų išieškojimo tvarką laikyti negaliojančia.

 

 

Valdybos pirmininkas                                                  Vidas Kreivėnas

 

1. SKOLŲ IŠIEŠKOJIMO TVARKA