Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

DAUGIABUČIŲ NAMŲ LIGONINĖS G. 9, LIGONINĖS G. 11, VASARIO 16-OSIOS G. 44, AUKŠTAIČIŲ G. 35, ATGIMIMO G. 28 IGNALINOJE IR LAISVĖS G. 7 DŪKŠTAS BUTŲ SAVININKŲ DĖMESIUI

2021-09-24

      Siekiant padėti daugiabučių namų gyventojams išspręsti problemą dėl suskystintų naftos dujų (SND) balionų naudojimo daugiabučiuose namuose, nuo 2020 metų vykdomas daugiabučių namų, kuriuose maistui ruošti naudojami SND balionai, elektros energijos vartotojų elektros įrenginių leistinosios naudoti galios didinimo (vienam butui iki 5 kW) projektas.

      Tai valstybės parama nesaugių dujų balionų daugiabučiuose pakeitimui kitais, saugesniais energijos šaltiniais. LR Energetikos ministerija parengė veiksmų planą, pagal kurį trijų ir daugiau aukštų daugiabučiuose namuose dujų balionai negalės būti naudojami nuo 2022 m. pabaigos.

Vienam butui bus skiriama iki 242 Eur elektrinės viryklės įsigijimui.

      Norintiems pasinaudoti valstybės teikiama negrąžinama parama ir gauti ją dar šiemet, visus darbus būtina atlikti iki š. m. gruodžio 1 d.

      Todėl prašome butų savininkų, kurie iki šiol namuose naudoja dujų balionus ir kurių butamsbus didinama elektros leistinoji galia, savo lėšomis įsigyti elektrinę viryklę ir iki lapkričio 10 d. pateikti Administratoriui viryklės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (čekis, sąskaita-faktūra ar kt.), asmens tapatybės dokumentą ir banko sąskaitos Nr., į kurią bus grąžinta kompensuota suma.  

Raginame nedelsti ir pasinaudoti valstybės teikiama parama!

 

 

 

 

SKELBIMAS

          

            Siekdami gerinti sąskaitų už suteiktas komunalines paslaugas pateikimo kokybę  ir saugoti gamtą, kviečiame  gyventojus pasirinkti sąskaitų gavimą  elektroniniu būdu. Teikdami prašymą nurodykite buto, už kurį mokate mokesčius,  adresą, mokėtojo kodą ir elektroninio pašto, į kurį bus siunčiama sąskaita, adresą. Prašymą teikti elektroniniu paštu  info@ignalinosbutuukis.lt arba tel. ( 8 386) 53 077, (8 386) 52 171.

    

 

 

 

 

DAUGIABUČIO NAMO BUTŲ SAVININKŲ DĖMESIUI

 

2017-07-10

 

            Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr.  1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (aktuali teisės akto redakcija), VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai teikiant prašymus dėl projekto administravimo išlaidų apmokėjimo ir teikiant prašymus apmokėti projekto ar jo dalies parengimo išlaidas (investicijų planas, statinio projektas ir t.t.), Projektų administratorius (UAB Ignalinos butų ūkis) turi pateikti pažymas, kuriose būtų nurodyta, kad socialiai remtini asmenys, nurodytu daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo laikotarpiu turi / turėjo teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją. Tuo atveju bus teikiama 100 procentų valstybės parama projekto įgyvendinimo administravimo vykdymo išlaidoms apmokėti ir 100 procentų valstybės parama projektui ar jo daliai parengti.

             Todėl prašome butų savininkų kreiptis į Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrių (Ignalinos miesto seniūniją) dėl šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensavimo. Kompensacija turi būti skaičiuojama už mėnesį nuo 2017-06-01.

             Asmenims, kurie kreipėsi dėl šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensavimo ir turi galiojančią kompensaciją, pakartotinai kreiptis nereikia.

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJA DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ

BUTŲ SAVININKAMS

 

        Siekiant įgyvendinti Direktyvos 2012/27/ES reikalavimus, Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo projekte numatyta komunalinių paslaugų tiekėjų prievolė informuoti vartotojus apie vartotojų organizacijų vykdomas energijos efektyvumo programas t. y. šviesti vartotojus energijos efektyvumo klausimais.

        Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, bendradarbiaudama su Energetikos ministerija, Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, Valstybine energetikos inspekcija, Vilniaus miesto savivaldybe, VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra, Vilniaus miesto savivaldybe ir AB “Energijos skirstymo operatorius”, parengė 3 informacines vaizdo atmintines elektros ir šilumos energijos vartotojams bei daugiabučių namų gyventojams, kuriose aiškiai ir suprantamai pateikiama informacija vartotojui įvairiais elektros ir šilumos energijos, daugiabučių administravimo ir kitais aktualiais klausimais.

        Šią informaciją teiksime ataskaitoje LR Teisingumo ministerijai, taip pat papildomai paviešinsime svetainėje www.vartotojuteises.lt.

Nuorodos į vaizdo atmintines:

1.     Atmintinė elektros energijos vartotojams

https://www.youtube.com/watch?v=Cc12DxyOPMk

2.   Atmintinė šilumos energijos vartotojams

https://www.youtube.com/watch?v=VeK4b3ugfNA

3.   Atmintinė daugiabučių namų gyventojams

https://www.youtube.com/watch?v=SFVtFlxWmm0

 

 

        1. Gyvenamųjų daugiabučių namų susirinkimų pagal programa Ignalinos "Enervizijos 2" grafikas

        2. Pranešimas apie susirinkimą

        3. Informacija butų ir kitų patalpų savininkams 

        4. Pavyzdinė butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolo forma

        5. Vardinio balsavimo biuletenio forma

 

 

 


UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
IGNALINOS BUTŲ ŪKIO VALDYBA
 

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS IGNALINOS BUTŲ ŪKIO SKOLŲ IŠIEŠKOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO 

2004 m. gegužės 6 d. Nr. V3 – 6

Ignalina

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu (Žin., 2002, Nr. 36-1340), Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarka (Žin., 2002, Nr. 48-1857), Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais (Žin., 2002, Nr. 54-2123), sutartimis, sudarytomis su gyventojais dėl nuomos, eksploatavimo, administravimo ir komunalinių paslaugų apmokėjimo ir vykdydama Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 2 d. sprendimą Nr. T – 224 Dėl skolų už gyvenamųjų patalpų nuomą bei teikiamas komunalines paslaugas išieškojimo savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, uždarosios akcinės bendrovės Ignalinos butų ūkio valdyba n u s p r e n d ž i a:

1.Patvirtinti  uždarosios  akcinės  bendrovės  Ignalinos  butų  ūkio  skoų išieškojimo tvarką nauja  redakcija (pridedama).

2. Uždarosios akcinės bendrovės Ignalinos butų ūkio valdybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 7 patvirtintą skolų išieškojimo tvarką laikyti negaliojančia.

 

 

Valdybos pirmininkas                                                  Vidas Kreivėnas

 

1. SKOLŲ IŠIEŠKOJIMO TVARKA