Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
DNSB
 

 

Daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimas

 

                 Šiame apibendrinime pateikiama informacija apie daugiabučio namo savininkų bendriją, kaip vieną iš daugiabučio namo patalpų savininkų organizavimosi formą, jos steigimąsi, reikalavimus, keliamus steigiant bendriją, ir bendrijos veiklos pradžios organizavimą.

                      Administratorius, administruodamas daugiabutį namą, turi bent kartą per metus sušaukti daugiabučio namo patalpų savininkų susirinkimą tuo tikslu, kad paskatintų juos steigti bendriją ar sudaryti jungtinės veiklos sutartį. Taip numatyta pavyzdiniuose administravimo nuostatuose. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme taip pat nurodyta, jog bendrijos steigimo iniciatyvos teisę turi už namo priežiūrą atsakinga įmonė.

                      Taigi administratorius turėtų skatinti gyventojus burtis į bendrijas (sudaryti jungtinės veiklos sutartis).

                      Kaip steigti bendriją ?

1.                               Norint įsteigti bendriją, reikia sušaukti steigiamąjį susirinkimą.

2.                               Apie susirinkimą būtina informuoti visus daugiabučio namo patalpų savininkus, viešai jiems pranešant apie tai, t. y. iškabinant pranešimą namo skelbimų lentoje.

3.                               Pranešime turėtų būti pateikiama tokia informacija:

·         įvyksiančio susirinkimo tiksli data ir laikas, vieta;

·         darbotvarkė, t. y. klausimai, svarstytini steigiamajame susirinkime, kurie būtų tokie:

·         steigiamojo susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;

·         bendrijos steigimo klausimo aptarimas;

·         įstatų svarstymas ir tvirtinimas (teikia steigimo iniciatoriai - šiuo atveju - administratorius);

·         kiti, su bendrijos steigimu susiję klausimai.

            Bendrijos steigimo procedūra:

Iniciatoriais steigti bendriją gali būti kiekvienas daugiabučio namo patalpų savininkas ar jų grupė, taip pat vietos savivaldos institucija, kita už namo priežiūrą atsakinga įmonė, įstaiga, organizacija.

Steigėjai prieš dvi savaites iki steigiamojo susirinkimo dienos privalo pranešti visiems namo patalpų savininkams viešai, o savivaldybei, namą prižiūrinčiai organizacijai - raštu ir pateikti susirinkimo darbotvarkę ir įstatų projektą.

Vietos savivaldos vykdomoji institucija ar kita už namo priežiūrą atsakinga įmonė, įstaiga, organizacija privalo deleguoti savo įgaliotą atstovą ir pateikti bendrijos steigimo iniciatoriams namo patalpų savininkų bei jiems priklausančių patalpų sąrašą, kuriame nurodoma:

· namo patalpų savininkų vardas, pavardė ir asmens kodas (jei fizinis asmuo); pavadinimas ir adresas (jei juridinis asmuo)

· namo patalpų savininkams priklausančių patalpų naudingasis plotas

· namo patalpų savininkams priklausančių patalpų paskirtis

· nuosavybės teisės įgijimo pagrindas

· nuosavybės teisės įgijimo data

Į steigiamąjį susirinkimą turi susirinkti daugiau kaip ½ namo patalpų savininkų,  taip pat atvykti savivaldybės ar prižiūrinčios organizacijos deleguotas atstovas, kuris pateikia minėtą namo patalpų ir savininkų sąrašą.

Susirinkime renkamas susirinkimo pirmininkas, sekretorius; svarstoma bendrijos steigimo galimybė; steigimo iniciatorių paruošti įstatai, t. y. veikiama pagal darbotvarkę.

 

Bendrija įsteigiama, kai tam pritaria daugiau kaip pusė susirinkimo dalyvių. Šis kvorumas būtinas. Todėl, nesurinkus reikiamo balsų skaičiaus, ne anksčiau kaip po 2 savaičių kviečiamas pakartotinis susirinkimas, kuriame sprendimas dėl bendrijos steigimo priimamas ta pačia tvarka (kvorumas nemažinamas taip, kaip vėlesniems sprendimams, įsteigus bendriją).

Įstatų patvirtinimui reikalingas toks pats balsų skaičius.

Susirinkimas protokoluojamas, kadangi protokolas, pasirašytas susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus, reikalingas bendrijos registravimui. Be jo prie prašymo įregistruoti bendriją savivaldybei pateikiami įstatai bei dalyvavusių steigiamajame susirinkime namo patalpų savininkų pasirašytas sąrašas.

Bendrija įregistruojama per 30 d.

Per mėnesį po įregistravimo:

I Kviečiamas bendrijos susirinkimas, kuriame:

1.   Renkamas bendrijos (valdybos) pirmininkas.

2.   Gali būti renkama valdyba.

3.   Revizijos komisija (revizorius).

II Savivaldybė (prižiūrinti įmonė) perduoda bendrijai valdyti su namo bendrojo naudojimo  objektų priežiūra, valdymu susijusias sutartis, nepanaudotas lėšas, statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus.

 

Reiktų pažymėti, kad Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas numato, jog valstybė rengia ir įgyvendina įvairias programas bendrijoms remti. Savivaldybėse tuo tikslu sudaromas specialus bendrijų rėmimo fondas.

 

Įsteigus bendriją (ne pelno siekiantį juridinį asmenį), jos veiklai vykdyti reikalinga:

1.   Atidaryti atsiskaitomąją sąskaitą banke.

2.   Planuoti veiklą.

3.   Sudaryti sutartis su paslaugų teikėjais:

·       mokesčių administravimo (arba samdyti buhalterį);

·       namo priežiūros (arba samdyti atitinkamos kvalifikacijos asmenį);

·       komunalinių paslaugų tiekimo;

·       kt.

                             

Bendrijos valdybos nariai galėtų pasiskirstyti veiklos sritis, už kurias būtų atsakingi:

· namo techninė būklė;

· finansiniai klausimai;

· bendri organizaciniai klausimai;

· kiti.

 

Sėkmingai tolesnei bendrijos veiklai tikslinga būtų:

1.   Parengti ir patvirtinti bendrijos veiklos planą.

2.   Parengti ir patvirtinti bendrijos biudžetinį planą.

3.   Numatyti jų įgyvendinimo etapus.

 

Tuo turėtų būti užtikrinama kryptinga bendrijos tolimesnė ateities veikla.

1. Daugiabučio namo savininkų bendrijos įstatai (pvz.)

2. Daugiabučio namo savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolas (pvz.)

3. Parašų dėl DNSB rinkimo forma (pvz.)

4. Dėl DNSB įregistravimo notarui pateikiami dokumentai (pvz.)